VVS og service

Våre erfarne og dyktige røyrleggjarar arbeider med både private hus/fritidsbustader og bygg for næringsliv og det offentlege.

Felles for alt me gjer er at me bidrar med vår lange erfaring og faglege kunnskap og kombinerer det med dykkar behov og ynskje. Då kan me leggja ein god plan og laga rett budsjett for prosjektet. Føreseieleg og trygt!

Les om reinseanlegg under Anlegg.

Privat

Få baderommet du har drøymt om! Me har i over 25 år levert bad og våtrom i nybygg og rehabiliteringsprosjekt.

Vår lange erfaring og faglege kunnskap kombinert med dine draumar og behov er ein god kombinasjon. Ein god plan og rett budsjett for prosjektet ditt er ein stor fordel i møte med byggefirma og bank.

Me vil gjerne oppfylla draumen din!

Me brukar berre leverandørar som har produkt me kan stå inne for. Under ser du nokre av leverandørane våre. Sjå gjerne leverandørsida vår for enno fleire.

Næring og offentleg

Ein stor del av vår aktivitet er vvs og energianlegg til nærings- og industribygg, skular og kommunale bygg.

Både offentlege og private eigedomsaktørar har fokus på energieffektive næringsbygg.

VVS Bømlo leverer framtidsretta energianlegg til større bygg. Gjennom tett samarbeid med totalentreprenørar og byggefirma
bidreg me til grøne energiløysingar til skular, institusjonar, kultur og industribygg.

VA-anlegg

Me til byr prosjektering, leiing og utføring av VA-anlegg i ulike prosjekttypar. Bustad-, hyttefelt eller næringsanlegg.

Me har fleire ADK-sertifiserte røyrleggjarar med kompetanse til praktisk utføring av VA-leidningsanlegg, i samsvar med dei krav som lover, forskrifter, normer og standarar stiller til eit moderne leidningsanlegg. Mange leveransar av denne type anlegg har gitt oss  erfaring og fagleg kompetanse som me nyttar oss av i planlegging og løysingar.

I vår moderne verkstad produserer me røyrdelar i PE-materiale på bestilling frå entreprenørar og røyrgrossistar. Her produserer me også komplette vasskummar, samlestokkar, fordelingskummar for spillvatn m.m.

Eigenproduksjonen til VA-anlegg gjer oss både effektive og fleksible for våre kundar.

Våre eigne, sertifiserte fagfolk planlegg og produserer skreddarsydde konstruksjonar som gir kundane driftssikre løysingar som fungerer i dei miljøa dei skal stå i, år etter år. Me tar gjerne spesielle og krevjande utfordingar!

ME KJEM TIL DEG

Me kjem til deg og ser på ditt prosjekt. Heilt uforpliktande og kostnadsfritt går me igjennom din draum og dine ynskje. Til tidlegare du tek kontakt med oss, dess betre løysningar får me til i lag. Me lyttar til deg, og kjem med forslag til løysning med økonomisk oversikt.

AVKLART PRIS OG BUDSJETT

Eit avklart pris og budsjett veit me er viktig for deg som privatkunde. Hos VVS Bømlo får du tilbod med pris og føresetnadar, og dersom det blir endringar i prosjektet vil me avklare kostnaden i forkant når det er mogleg. Rekninga frå oss skal ikkje koma som noko overrasking

LYTTANDE FAGFOLK

Du veit korleis du vil ha det – me veit kva som må til. Me lyttar til dine ynskje og finn løysingar som passar for deg. Kommunikasjon er viktig for oss, så me held kundane våre løpande orientert om kva som skal gjerast, kva som er gjort og kva som gjenstår.