LUPO

KVALITET i utvikling, produksjon og levering av tilpassa løysingar er sjølvsagt. Me har system som sikrar dette frå A til Å. Me kallar det LUPO.

LUPO er vårt system for optimal samhand­ling, forståelse og kvalitet av leveransen. Det er ein 360° observa­sjon med fokus på kundebehov, løysing og kontroll på prosjektet gjennomføringsmessig og økonomisk.

  1. Me tar våre kundar på største alvor, og lyttar først til idé og tankar dei har om behovet sitt, stiller viktige spørsmål og avklarer forventningar.
  2. Kartlegging av grunnlaget for prosjektet, teikn­ingar, kva er og kva må på plass, kor­leis kan nytt kombinerast med gamalt, kva alternativ kan dekke behovet og så vidare.
  3. Forslag til løysing er meint som eit godt, kvalifisert grunnlag for drøfting. Vanlegvis er det justeringar og endringar her, og vurderingar på t.d. økonomiske konsekvensar med den eine i forhold til den andre måten å gjera det på.
  4. Når forslaget er på plass blir tilbod/budsjett laga og kommunisert til kunden.
  5. På basis av pris og løysing gjer me avtale og legg framdriftsplan for prosjektet.
  6. Så blir prosjektet gjennomført, i tett samarbeid med kunden.
  7. Overleveringa skjer i eige møte, med overleveringsrapport og informasjon.